VELUX

VELUX akcija 2024

velux akcija 2024

VELUX akcija 2024 naudas atmaksas (“cashback”) akcijas vispārīgie noteikumi
VELUX naudas atmaksas (“cashback”) akcija ir paredzēta klientiem, kuri iegādājas jumta logus,
veicot mājas būvniecību, renovāciju vai veco jumta logu nomaiņu pret jauniem. Šī akcija piešķir
tiesības uz naudas atmaksu, un atbilstošā summa par katru attiecīgo produktu tiek pārskaitīta
klientam, ievērojot šajos vispārīgajos noteikumos noteikto kārtību.
Naudas atmaksas akciju organizē “VELUX Latvia, reģistrācijas numurs: LV40003279195, juridiskā
adrese: Liepājas iela 34, Rīga, LV-1002, tel. +80008802, e-pasts: velux.latvia@veliux.com (turpmāk
VELUX).
Naudas atmaksa ir piedāvājums, ko gala lietotāji var izmantot, ja tie ir veikuši reģistrāciju un
norādījuši nepieciešamo kontaktinformāciju VELUX logu nomaiņas konsultatīvā atbalsta
saņemšanai laika posmā no 2024. gada 2. aprīļa līdz 2024. gada 28. maijam. Reģistrācija akcijai pēc
minētā termiņa nav iespējama. Pēc reģistrācijas veikšanas, VELUX klientu atbalsta dienesta
darbinieki sazināsies ar klientu, lai sniegtu konsultāciju par produktu izvēli un logu iebūvēšanas
speciālistu pieejamību. VELUX nodrošina reģistrētiem gala lietotājiem telefonisku un elektronisku
atbalstu VELUX produktu iegādes un iebūvēšanas jautājumos.
Naudas atmaksu var pieprasīt gala lietotājs, kurš:

 • ir veicis reģistrāciju atbilstoši noteiktajai kārtībai līdz 2024. gada 28. maijam; un
 • ir iegādājies noteiktas kategorijas jumta logus (skatīt pievienoto sarakstu) laika posmā no
 1. gada 2. aprīļa līdz 2024. gada 25. jūnijam; un
 • ir augšupielādējis rēķina kopiju līdz 2024. gada 8. jūlijam, kas apliecina jumta logu iegādi, vai
  arī veic rēķina kopijas augšupielādi reģistrācijas brīdī vai izmanto elektroniski nosūtīto
  tiešsaistes saiti rēķina augšupielādei pēc reģistrācijas.
  Dalībai akcijā var tikt izmantoti tikai rēķini, kas ir izsniegti laika posmā no 2024. gada 2. aprīļa līdz
 1. gada 25. jūnijam. Gala lietotāji, kas nav veikuši reģistrāciju un nav augšupielādējuši rēķina
  kopiju nevar piedalīties naudas atmaksas akcijā.
  Klienti, kas pērk logus komercdarbības vai kādas citas saimnieciskās darbības mērķim, un kuru
  saimnieciskā darbība ir saistīta ar ēku būvniecību vai renovāciju, nekvalificējas akcijai. Naudas
  atmaksa tiks veikta vēlākais līdz 2024. gada 22. jūlijam un tikai bankas pārskaitījuma veidā uz
  bankas kontu, kas ir atvērts finanšu iestādē, kas darbojas Latvijā.
  Citi nosacījumi:
 • Mēs pieņemam rēķinus, ko ir izsniedzis logu iebūvēšanas uzņēmums vai VELUX dīleris vai VELUX
  Latvia (“VELUX”), ja prece tiek iegādāta tieši VELUX vai VELUX interneta veikalā.
 • Maksimālais vienai reģistrācijai (vienam klientam) noteiktais preču skaits ir 10 jumta logi.
 • Naudas atmaksas akcijas piedāvājums netiek kombinēts ar VELUX Latvia piedāvātajām projektu
  atlaidēm vai ar citiem īpašajiem piedāvājumiem.
  Ja VELUX ir pamats uzskatīt, ka klients ir veicis kādas krāpnieciskas darbības vai nav rīkojies labā
  ticībā, VELUX patur tiesības veikt tādus pasākumus, ko tas uzskata par nepieciešamiem konkrētajos
  apstākļos, piemēram, atteikt naudas atmaksu

Kā es varu saņemt naudas atmaksu?
Aizpildi reģistrācijas formu, kas ir pieejama interneta vietnē velux.lv/cashback ne vēlāk kā līdz 2024.
gada 28. maijam.
Izmanto VELUX logu nomaiņas konsultatīvo dienestu, lai saņemtu labāko piedāvājumu, pasūtītu,
veiktu piegādi un iebūvētu jumta logus. Pārliecinies, ka tavā rīcībā ir rēķins, kas izsniegts laika
posmā no 2024. gada 2. aprīļa līdz 2024. gada 25 jūnijam!
Seko jaunākajai VELUX elektroniski nosūtītajai informācijai un iesniedz pieprasītos papildus datus,
kas ir nepieciešami naudas atmaksas procesa nodrošināšanai.
Veicot reģistrāciju tīmekļa vietnē vai izmantojot elektroniski nosūtīto saiti pēc reģistrācijas,
augšupielādē rēķina par VELUX jumta logiem, ar stiklojumu: 61 64, 68, 66 vai 62, kurā ir skaidri
norādīts to veids un numurs, kopiju līdz 2024. gada 8. jūlijam.
Vēl viens nosacījums naudas atmaksai ir informācijas par bankas kontu norādīšana, kurā veicama
iegūtā bonusa ieskaitīšana. Maksājums tiks veikts bankas pārskaitījuma veidā, ne vēlāk kā 14 dienu
laikā pēc rēķina kopijas un iegādāto preču saraksta iesniegšanas un reģistrācijas formas
aizpildīšanas pareizības pārbaudes. Ja reģistrācijas forma ir aizpildīta nepareizi vai nepilnīgi vai ir
pievienots neskaidrs pirkumu apliecinošs dokuments, attiecīgā summa netiek atmaksāta klientam.
Naudas atmaksas akcija neattiecas uz jebkādiem citiem VELUX produktiem, kas nav īpaši norādīti
šajos vispārīgajos noteikumos vai uz šādu produktu uzstādīšanu.
Naudas atmaksas akcija attiecas tikai uz šiem VELUX produktiem:

 • VELUX jumta logi ar divkameru stikla paketi 61, jumta logu modeļi GLL / GLU, GLL B / GLU B –
  EUR 50/par vienību
 • VELUX jumta logi ar divkameru stikla paketi 64, jumta logu modeļi GLL / GLU, GLL B / GLU B –
  EUR 50/par vienību
 • VELUX jumta logi ar divkameru stikla paketi 62, 66 vai 68, jumta logu modeļi GGL/GGU,
  GPL/GPU – EUR 70/par vienību
 • VELUX jumta logi ar divkameru stikla paketi un tālvadību 6121A/6130A, jumta logu modeļi
  GLL/GLU – EUR 100/par vienību
 • VELUX jumta logi ar divkameru stikla paketi un tālvadību, ar stikla paketi 62, 66 vai 68,
  GGL/GGU, GPU – EUR 100/par vienību
  Naudas atmaksas akcija neattiecas uz jumta logiem ar vienkameras stikla paketi, papildlogiem,
  vertikālajiem logiem, balkoniem, logiem, kas pilda dūmu un siltuma izvadu funkcijas un jumta
  lūkām.
  Šis īpašais naudas atmaksāšanas piedāvājums ir spēkā tikai, ja ir izpildīti visi augstāk minētie
  nosacījumi.
  Akcijas spēkā esamības laikā VELUX patur tiesības jebkurā brīdī atcelt vai grozīt šo piedāvājumu,
  nesniedzot iepriekšēju paziņojumu un neskaidrojot iemeslus.
  VELUX patur tiesības pieprasīt no dalībnieka papildu dokumentāciju (papildu dokumentus, foto
  attēlus).
  VELUX patur tiesības veikt atbilstības akcijas noteikumiem pārbaudi.
  Ja VELUX konstatē, ka persona, kas izmantoja naudas atmaksas akciju, nebija tiesīga piedalīties
  akcijā, VELUX pieprasa izmaksātās summa atmaksāšanu, un klientam ir pienākums veikt šādas
  summas atmaksu 14 dienu laikā pēc attiecīga pieprasījuma saņemšanas.

Velux akcija 2024 Beigu noteikumi
Piedaloties akcijā, dalībnieks apstiprina šos akcijas vispārīgos noteikumus un piekrīt tos ievērot.
Personas datu apstrādes noteikumi ir ietverti zemāk pievienotajā privātuma paziņojumā.
Šī akcija ir pakļauta Latvijas Republikas tiesību aktiem.
Jebkādas sūdzības par akcijas norisi ir iesniedzamas VELUX rakstveidā, nosūtot uz sekojošo adresi:
[Liepājas iela 34, Rīga, LV-1002] vai elektroniski: [velux.latvia@velux.com].
Privātuma paziņojums
Atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku
personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ
Direktīvu 95/46/EK (turpmāk – VDAR), personas datu apstrādātājs ir VELUX Latvia SIA, kas ir Latvijā
reģistrēta sabiedrība, e-pasts: velux.latvia@velux.com, tālr.80008802 (turpmāk VELUX).
VELUX informē, ka VELUX organizētās naudas atmaksas akcijas ietvaros iesniegto personas datu
apstrāde tiek veikta šādiem mērķiem:
a. organizēt VELUX naudas atmaksas (“cashback”) akciju, tostarp veikt vispārīgajos noteikumos
paredzēto saziņu – personas datu apstrādes tiesiskais mērķis ir ar datu subjektu noslēgtā līguma
izpilde, ko dalībnieki noslēdz, pieņemot šos vispārīgos noteikumus un nosūtot pieteikumu ar VELUX
interneta vietnes starpniecību, t.i. VDAR 6. panta 1. punkta b. apakšpunkts;
b. izskatīt sūdzības, identificēt, izmeklēt un nodrošināt aizstāvību visās iesējamajās prasībās, veicināt
un atbalstīt VELUX produktu tirdzniecību, nodrošināt ar VELUX naudas atmaksas akcijas īstenošanu
saistītās dokumentācijas glabāšanu datu analīzes un statistikas mērķiem, nodrošināt tīkla un
informācijas sistēmu drošību, nodrošināt atbildīgumu (demonstrēt tiesisko saistību izpildi) –
tiesiskais pamatojums personas datu apstrādei ir datu pārziņa leģitīmo interešu nodrošināšana, t.i.
VDAR 6. panta 1. punkta f. apakšpunkts;
c. izpildīt pienākumus, kas izriet no piemērojamajiem tiesību aktiem – personas datu apstrādes
tiesiskais pamatojums ir VELUX saistoša juridiskā pienākuma izpilde, t.i. VDAR 6. panta 1. punkta c.
apakšpunkts.
Dalībnieku personas dati tiek glabāti:
a. saistībā ar VELUX naudas atmaksas akcijas organizēšanu – 2 gadus, skaitot no pēdējās aktivitātes.
b. saistībā ar sūdzību izskatīšanu, iespējamo prasību identificēšanu, izmeklēšanu un pārstāvības
nodrošināšanu – visā VELUX naudas atmaksas akcijas spēkā esamības laikā un pēc tam, tiesību aktos
noteiktajā termiņā un apmērā.
Pēc augstāk minēto glabāšanas periodu beigām, akcijas dalībnieku personas dati tiek dzēsti.
Individuālu mērķu īstenošanas ietvaros VELUX veic akcijas dalībnieku personas datu apstrādi šādās
kategorijās: vārds, uzvārds, dzīves vietas adrese, ID numurs, PVN maksātāja numurs, bankas konta
numurs, telefona numurus un e-pasta adrese.
Dalībniekiem ir šādas tiesības:
a. pieprasīt piekļuvi saviem personas datiem, prasīt to labošanu, dzēšanu, apstrādes ierobežošanu, kā
arī tiesības uz datu pārnesamību;
b. tiesības iebilst pret datu apstrādi, balstoties uz leģitīmu interesi, veikt datu apstrādi statistikas
mērķiem vai saistībā ar konkrētu situāciju, kurā atrodas persona, kas iebilst pret apstrādi un, ja dati
tiek apstrādāti tiešā mārketinga nolūkā – tiesības jebkurā brīdī iebilst pret šādu apstrādi;
c. tiesības atcelt piekrišanu jebkurā brīdī, neietekmējot datu apstrādes tiesiskumu, kas tika veikta,
pamatojoties uz piekrišanu, kas bija spēkā pirms šādas atcelšanas;
d. iesniegt sūdzību uzraugošajai iestādei, piemēram, Datu valsts inspekcijai, ja pastāv pamats uzskatīt,
ka datu apstrāde pārkāpj kādas tiesību normas.
Personas datu saņēmēju kategorijas un personas, kurām tiek nodrošināta piekļuve jūsu datiem:
personas, ar kurām VELUX ir nodibinājusi tiesiskas vai līgumiskas attiecības saistībā ar VELUX
apstrādātajiem personas datiem, personas, kas veic personas datu apstrādi, pamatojoties uz personas
datu apstrādes nodošanas līgumiem, uzņēmumi, kas pieder tai pašai uzņēmumu grupai vai atrodas
vienā īpašumtiesību struktūrā ar VELUX, balvu nodrošinātāji un piegādātāji (kurjerpasts), personas,
kas atbalsta VELUX komunikācijas procesā, hostinga un ICT pakalpojumu nodrošinātāji, juridisko un
konsultatīvo pakalpojumu sniedzēji, grāmatvedības pakalpojumu sniedzēji, personas, kas nodrošina
sadarbību un sniedz atbalsta pakalpojumus, tostarp tehnisko atbalstu personas datu glabāšanai un
servera uzturētāji.
VELUX nodrošina, ka minētās personas ir pakļautas pienākumam uzturēt personas datu apstrādes
augstākos standartus. Ja personas dati vairs nav nepieciešami attiecīgā pakalpojuma sniegšanai,
minētās personas apņemas dzēst datus, ievērojot VELUX noteiktās procedūras. Ja tiek veikta datu
nodošana vai nosūtīšana, jo īpaši, uz trešajām valstīm, tiek ņemti vērā šādas nodošanas apstākļi,
iespējamie drošības pasākumi un tiek izmantoti atbilstoši datu nodošanas mehānismi, vienlīdz
nodrošinot atbilstošu drošības līmeni un pienācīgus drošības pasākumus. Katrā no gadījumiem, mēs
veicam datu aizsardzības atbilstības līmeņa iepriekšēju pārbaudi. Gadījumā, ja nav ieviesti tiesiski
pasākumi, kas nodrošina tiesību uz privātumu izmantošanu un personas datu aizsardzību attiecīgajā
valstī, tiek ieviesti un piemēroti efektīvi mehānismi, kas nodrošina, ka personas datu nodošana var tikt
aizliegta vai apturēta, ja datu saņēmējs nenodrošina atbilstību šiem principiem vai nespēj nodrošināt
šādu atbilstību.
Pastāvot personas datu aizsardzību ierobežojošiem riskiem, kas izriet, piemēram, no trešās valsts
iekšējā regulējuma attiecībā uz piekļuvi šādai trešajai valstij nodotajiem datiem un to izmantošanu,
vai nespējot piešķirt iesaistītajām personām tiesības, kas varētu tikt izmantotas pret iestādēm tiesās
vai atbilstošas tiesiskās aizsardzības neesamības gadījumā, ir jāpieņem izsvērts lēmums par datu
nodošanu trešajai valstij, kas ir balstīts uz skaidru pamatojumu, kas izriet no VDAR noteikumiem,
piemērojot atbilstošus aizsardzības mehānismus un drošības pasākumus.
Pārējās personas datu aizsardzības prasības, kas ir piemērojamas personām, kas izmanto VELUX
interneta vietnes, ir pieejamas VELUX privātuma politikā, kas ir publicēta HTTP velux.lv
Jūs varat sazināties ar personas datu pārvaldnieku elektroniski: velux.latvia@velux.com vai pa pastu:
VELUX Latvia SIA, Liepājas iela 34, Rīga, LV-1002, Latvija
Ja jums ir kādi jautājumi vai komentāri jūsu personas datu aizsardzības sakarā, lūdzu, sazinieties ar
VELUX akcija 2024 personas datu aizsardzības speciālistu elektroniski: velux.latvia@velux.com

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *